Recommended
Recommended
Học từ vựng theo chủ đề (environment, politics, crime, law, economics, education, science, technology, medicine ...) và đọc (và nghe) các bài báo về cùng…