19 Từ Vựng PHẢI THUỘC LÒNG Chủ Đề HIGHER EDUCATION

Chủ đề Higher Education là một trong những chủ đề cực phổ biến, có tần suất xuất hiện nhiều trong cả 4 task của IELTS. Việc bổ sung cho mình các kiến thức từ vựng sẽ giúp cho bạn học dễ dàng diễn đạt ý tưởng của mình một cách trôi chảy và đúng trọng tâm hơn.

Chủ đề HIGHER EDUCATION có thể xuất hiện trong IELTS WRITING TASK 2 như các đề bài sau:

 • Some universities offer online courses as an alternative to classes delivered on campus.
  Do you think this is a positive or negative development?
 • It is neither possible nor useful for a country to provide university places for a high proportion of young people.
  To what extent do you agree or disagree?
 • In schools and universities, girls tend to choose arts while boys like science.
  What are the reasons for this trend and do you think this tendency should be changed?
 • Government should invest more money in science education rather than other subjects to develop the country.
  Do you agree or disagree?

Dưới đây, IELTS SHARE đã chọn lọc hộ bạn 19 Từ Vựng cực quan trọng và cần phải thuộc lòng, kèm định nghĩa và ví dụ cụ thể để bạn có thể dễ dàng đối phó với đề bài thuộc chủ đề HIGHER EDUCATION:

Words/Phrases Definition Example Related collocations
Tertiary education (n) giáo dục đại học Students having access to tertiary education might have better job opportunities
 • To pursue tertiary education
 • To have access to tertiary education
comprehensive education (n) giáo dục toàn diện Prestigious universities usually provide students with comprehensive education.
 • To offer students comprehensive education 
 • To provide students with comprehensive education. 
Formal qualifications (n)   Bằng cấp đại học People with formal qualifications are more likely to find work.
 • To obtain formal qualifications
 • To possess formal qualifications
Knowledge-based (adj) Dựa trên kiến thức We are living in a knowledge-based society where an increase in knowledge has a direct relationship with financial wealth.
 • A knowledge-based society / economy
Interactive learning (n) Hình thức học tương tác thực tế Interactive learning is a new and more effective approach that focuses on providing learners with practical knowledge
 • promote interactive learning
Learning environment (n) Môi trường học tập It is necessary for teachers to provide learners with a holistic learning environment.
 • a holistic learning environment
Teaching styles (n) Phương pháp giảng dạy Teachers should tailor their teaching styles to suit students’ different needs.
 • To tailor teaching styles. 
 • To adjust teaching styles.
Career prospects (n) Những cơ hội nghề nghiệp A university degree can open the door to better career prospects.
 • To enhance career prospects.
 • To open the door to better career prospects.
A lecture (n) Lớp học đại học There are many universities that deliver online lectures to students who cannot attend classes on campus.
 • To Attend a lecture.
 • To deliver a lecture.
Learning materials (n) Tài liệu học tập Teachers should carefully prepare learning materials before each lesson. To prepare learning materials.
Extracurricular activities (n) Hoạt động ngoại khóa Students are encouraged to participate in extracurricular activities to improve their soft skills. To participate in extracurricular activities.
Theoretical knowledge (n) Kiến thức lý thuyết Many subjects in Vietnamese schools contain a great deal of theoretical knowledge. To acquire theoretical knowledge
Soft/Practical skills Kĩ năng mềm & Kĩ năng thực tế Doing part-time jobs can help students enhance their soft skills, such as communication or teamwork. To cultivate practical / soft skills
online learning 

distance learning

(np)

lớp học online Online learning is a new form of learning that has helped a lot of students study comfortably at home. to facilitate online learning/distance learning
To integrate technology into classroom learning (ph) ứng dụng công nghệ vào lớp học When technology is integrated into lessons at school, students will find those lessons more interesting.
independent learning (np) tự học Online learning tools can promote a student’s independent learning. to promote independent learning

Xem thêm từ vựng ở các chủ đề khác TẠI ĐÂY 

Để tận dụng được tốt được nội dung từ vựng, bạn học nên áp dụng thực tế vào bài tập để có thể ghi nhớ được tốt hơn. Nội dung từ vựng và bài tập được trích trong cuốn Power Vocab. Các bạn có thể tham khảo thêm TẠI ĐÂY