Advanced Grammar Tests – Tài liệu luyện tập ngữ pháp

Advanced grammar tests ielts share

Advanced Grammar Tests gồm những bài tập về ngữ pháp ở trình độ Advanced, chắc chắn sẽ giúp bạn củng cố lại kiến thức về ngữ pháp một cách đáng kể.

10 Đơn vị kiến thức chính được đề cập:

  1. English Tenses
  2. Modality
  3. Passive Voice
  4. Gerunds & Infinitives
  5. Adjectives & Adverbs
  6. Adjective (Relative) Clauses
  7. Noun Clauses & Auxiliaries
  8. Conditionals & Wish Clauses
  9. Conjunctions & Adverbial Clauses
  10. Determiners-Quantifiers-Articles

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.