Essential Grammar In Use Supplementary Exercises

Essential grammar in use supplementary exercises ielts share

Cuốn tài liệu cung cấp những dạng bài tập cần thiết phù hợp cho những người học tiếng Anh từ trình độ elementary (mới bắt đầu) đến trình độ low intermediate. Những bài tập đầy đủ tương ứng với kiến thức ngữ pháp từ dễ đến khó (động từ tobe, các thì thời, …, câu trần thuật, mệnh đề quan hệ).

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.