Exam Essentials Practice Tests 1 Full PDF + Audio

exam essential ielts practice test 1

Exam Essentials Practice Tests là  tài liệu do National Geographic Learning xuất bản cho sinh viên chuẩn bị cho các kỳ thi chính của EFL / ESL, như Cambridge English: First (FCE), Cambridge English: Advanced (CAE) và Hệ thống Thử nghiệm Ngôn ngữ Quốc tế. Mỗi cuốn sách trong loạt bài này chú ý đến việc phát triển kiến ​​thức chi tiết về các kỹ năng và chiến lược cần thiết để làm tối ưu điểm số cho bài thi.

IELTS Practice Tests giúp học viên nhận thức được các yêu cầu của kỳ thi IELTS, cung cấp chi tiết về định dạng bài thi và giúp học viên phát triển các kỹ năng thi cần thiết để đạt điểm tối ưu. Cuốn sách cũng cung cấp thực hành rộng rãi trong tất cả các phần của kỳ thi, sử dụng các bài thi IELTS thực tế. Ngoài học viên dự định thi IELTS, cuốn sách cũng phù hợp cho các giáo viên dạy các lớp học IELTS và sinh viên và giáo viên có liên quan đến việc kiểm tra và cải tiến tiếng Anh học thuật.

Leave a Comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.