Inside Reading 4 – The Academic Word List In Context

Inside Reading 4 ielts share

Inside Reading bộ tài liệu cung cấp những bài đọc chủ đề học thuật được xuất bản bởi nhà xuất bản uy tín Oxford. Bộ tài liệu gồm 4 quyển phù hợp với đủ các trình độ từ cơ bản đến nâng cao.

Inside Reading 2 là cuốn thứ 4, phù hợp với trình độ Advanced. Cuốn tài liệu gồm 10 Unit đề cập tới các chủ đề học thuật khác nhau: Physiology, Film Studies, Music, Economics, … .

Xem thêm:   IELTS Reading Practice 36

Mỗi Unit và chủ đề sách đưa ra hai bài đọc và cung cấp cho người học các Reading strategy và các Vocabulary activities.

Cuối cùng cuốn tài liệu là phần Academic Word List sẽ giúp các bạn tổng hợp được các từ vựng học thuật và dễ dàng học.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.