Oxford Word Skills: Idioms and Phrasal Verbs (Intermediate)

Idioms and phrasal Verbs intermediate ielts share

Oxford Word Skills: Idioms and Phrasal Verbs là một cuốn trong bộ tài liệu về từ vựng Oxford Word Skills. Tuyển tập về idioms và phrasal verbs gồm 2 cuốn phù hợp cho trình độ intermediate và advanced.

Oxford Word Skills: Idioms and Phrasal Verbs (Intermediate) cung cấp hơn 1000 idioms và phrasal verbs ở trình độ B1 và B2, chắc chắn sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp bạn trau dồi vốn từ vựng để ghi điểm cao trong các kì thi như IELTS, TOEFL.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.