9 Từ vựng thường dùng trong Process IELTS Writing Task 1

Dạng bài Process là 1 trong những dạng biểu đồ khó nhất trong Writing Task 1. Dạng bài này thường được chia ra làm 2 mảng chính: Natural Process & Manufacturing Process

Bài viết dưới đây, IELTS SHARE gửi tới bạn học các từ vựng hiệu quả và ghi điểm trong dạng bài Process. Những cụm từ vựng vô cùng ngắn gọn và dễ nhớ, giúp bạn học nối ý, diễn tả idea trong bài một cách tự nhiên nhất.

Ngôn ngữ miêu tả Process

Một trong những điểm đặc trưng nhất của dạng bài Process là sự đa dạng về từ vựng. Mỗi một Process sẽ yêu cầu một nhóm từ vựng riêng biệt và thường thì những khái niệm cụ thể, quan trọng và ‘lạ’ nhất sẽ được ưu tiên ghi vào biểu đồ.

Ngoài ra, việc sử dụng thành thạo các SEQUENCING LANGUAGE S – ngôn ngữ mô tả trình tự – cũng cực kỳ quan trọng. Khả năng vận dụng tốt các công cụ này sẽ có tác dụng lớn trong việc cải thiện không chỉ tiêu chí COHERENCE & COHESION mà còn với tiêu chí LEXICAL RESOURCES.

Từ vựng mô tả mối quan hệ Trước – Sau

  • First(ly) – Then – Next –….– Final(ly)

At the first stage of the paper-recycling process, recycled paper is collected.

Then, some water is added and the mixture is left for an hour.

Finally, the new paper is left to dry in a warm place for at least 24 hours.

  • After/Before

Some water is added and the mixture is soaked for an hour. After that, the mixture is beaten for about 45 seconds until a pulp is formed.

Xem thêm:   Bài mẫu IELTS Writing Task 1 - Dạng Line Chart 12

After being soaked for an hour, the mixture is beaten for about 45 seconds until a pulp is formed.

Before being beaten for about 45 seconds to form a pulp, the mixture is left for an hour.

The mixture is beaten for about 45 seconds and a pulp is formed afterwards.

Lưu ý: afterwards (adv) chỉ được dùng ở cuối câu và có nghĩa tương tự ‘after that’.

  • Following/Followed by:

The mixture is beaten for about 45 seconds and a pulp is formed afterwards. At the following stage, the pulp is poured into a shallow tray and some water is also added. It is then mixed by hand.

At the following stage, the pulp is poured into a shallow tray and some water is also added. This is followed by a hand-mixing process.

Lưu ý: ‘followed by’ chỉ được sử dụng cùng một danh từ ở sau. Cần cân nhắc cẩn thận trước khi dùng.

  • Once:

The mixture is beaten for about 45 seconds and a pulp is formed afterwards. Once it is ready, the pulp is poured into a shallow tray.

  • Subsequent/Subsequently:

The mixture is soaked for an hour. Subsequently, the mixture is beaten for about 45 seconds until a pulp is formed.

The mixture is soaked for an hour and is subsequently beaten for about 45 seconds until a pulp is formed.

At the subsequent stage of the process, the mixture is soaked for an hour.

  • ‘Having + Verb participle’:

Having mixed the pulp by hand, he uses a rolling pin to flatten the pulp. (chủ động)

Having been poured into a shallow tray with some water, the pulp is then mixed by hand. (bị động)