Step up to IELTS – Tài liệu IELTS từ Cambridge

Step-up-to-ielts-cover ielts share

Step up to IELTS, tài liệu được xuất bản trực tiếp bởi Cambridge, gồm 1 ebook và 2 CD. Step up to IELTS như một khóa học ngắn phù hợp cho những ai trình độ từ intermediate đến upper – intermediate. Tài liệu tập trung vào những kĩ năng cần thiết và bài tập thực hành cho cả 2 modul của IELTS: academic và general.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.