Tạp chí học tiếng Anh – The Economist – July 15th – 21st 2017

Đọc (và nghe) các bài báo về cùng chủ đề trong những tạp chí như TIME, The Economist … hay những newspapers như Financial Times, The Wall Street Journal…Học từ vựng theo cách này sẽ nhớ lâu, hiểu sâu và biết cách sử dụng từ mới trong Speaking và Writing. Hơn nữa, đọc tạp chí Tiếng Anh hàng ngày là một nếp sống văn minh, một thói quen tốt.

Xem thêm:   Tạp chí học tiếng Anh - Icon Issue 170 August 2017

Tạp chí học tiếng anh The Economist – July 15th – 21st 2017, đọc các bài báo sẽ giúp bạn có vốn từ vựng phong phú và cải thiện kỹ năng nghe nói đọc viết.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.