The Ultimate Phrasal Verb Book – Third Edition

ultimate phrasal verb ielts share

The Ultimate Phrasal Verb Book là cuốn tài liệu toàn diện về phrasal verb. Tài liệu cung cấp 400 phrasal verbs thông dụng nhất thông qua 50 unit. Mỗi unit sẽ đưa ra ngữ nghĩa của các phrasal verbs, các ví dụ cụ thể kèm theo, và ngay sau đó là bài tập giúp người học  nắm bắt và hiểu được cách sử dụng luôn của những từ vựng mình vừa học. Đặc biệt, mỗi bài học đều được lồng ghép với các kiến thức về ngữ pháp (chẳng hạn: thì hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành với phrasal verb; can, could, will và phrasal verb,… ).

Leave a Comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.